Elevside for Roald Trafikkskole elever!

Her kan du trene på sikkerhetspørsmål Bil og MC. Du kan også fylle ut Trinnvurderingsskjema når du skal videre i opplæringen.

VEITRAFIKKLOVEN § 23:
”Før kjøring begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand. Eier av kjøretøyet eller den som på eierens vegne har rådighet over det, plikter å sørge for at kjøretøyet ikke brukes dersom det ikke er i forsvarlig stand.”

VEITRAFIKKLOVEN § 13:
”Kjøretøyet skal være vedlikeholdt slik at det kan brukes uten å volde fare.”

TRINNVURDERING TRINN 2

Eleven skal mot slutten av trinn 2 gjennomføre trinnvurdering i samsvar med § 7-5

Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for
trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

MÅL FOR TRINN 2:

TROF.§ 11-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse – klasse B

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget
kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved, bilen.

Du skal
1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse B
2. gjøre rede for bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
3. gjøre rede for eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
4. gjøre rede for kjøring med tilhenger
5. gjøre rede for menneskets kapasitet og trafikkens krav herunder rus, rusmidler og bilkjøring
6. gjøre seg klar for kjøring
7. utføre igangsetting og stans, giring, styring, bremsing og rygging i variert terreng
8. beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
9. utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen

TRINNVURDERING TRINN 2

Eleven skal mot slutten av trinn 2 gjennomføre trinnvurdering i samsvar med § 7-5

Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for
trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

MÅL FOR TRINN 2:

TROF.§ 11-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse – klasse B

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget
kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved, bilen.

Du skal
1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse B
2. gjøre rede for bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
3. gjøre rede for eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
4. gjøre rede for kjøring med tilhenger
5. gjøre rede for menneskets kapasitet og trafikkens krav herunder rus, rusmidler og bilkjøring
6. gjøre seg klar for kjøring
7. utføre igangsetting og stans, giring, styring, bremsing og rygging i variert terreng
8. beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
9. utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen

TRINNVURDERING TRINN 3:
Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

MÅL FOR TRINN 3:
TROF. § 11-4.Trinn 3: Trafikal opplæring – klasse B

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4. Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.

Eleven skal:
1. gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
2. gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
3. gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken i ulike vegmiljø, herunder kjøring i tunnel, og de regler som gjelder for bilkjøring
4. anvende systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
5. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i bolig, tettsted og bymiljø og i landevegsmiljø forutse, oppfatte og motvirke risiko for møte- og utforkjøringsulykker, å bli forbikjørt og å kjøre forbi.
7. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i forbindelse med kø, i tunnel og i mørket
8. mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.

Trinnvurdering 2

Navn(Påkrevd)
Hvem er din Kjørelærer hos Roalds Trafikkskole?

Før jeg starter kjøringen

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456

Når jeg setter i gang eller stanser

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
123456

Når jeg stopper i motbakke

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456

Når jeg skal svinge til høyre eller venstre i kryss

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
123456
123456

Når jeg rygger

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
123456

Når jeg kjører

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
123456
123456

Når du skal utføre sikkerhetskontroll av bilen

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
123456
123456
123456
Er du nå klar for og gå videre til trinn 3?(Påkrevd)

Trinnvurdering 3

Navn(Påkrevd)
Hvem er din Kjørelærer hos Roalds Trafikkskole?
Stop
Innkj
Vik

Når jeg kjører

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
123456
123456

Når jeg kjører i bolig felt, tettsted eller bymiljø

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
123456
123456
123456

Når jeg kjører frem mot lyskryss

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456

Når jeg kjører i rundkjøring

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
123456
123456
123456

Når jeg kjører på høyhastighetsvei

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456

Når jeg kjører inn og ut fra større veier

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
Er målet for trinn 3 nådd ut i fra din vurdering?(Påkrevd)
Er målet for trinn 3 nådd ut i fra lærers vurdering?(Påkrevd)